Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die By Shelley  verwerkt van haar klanten. By Shelley zal ten allen tijde vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgaan.
Als u klant bent of wordt van By Shelley dan geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.
Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
By Shelley
Shelley Laxminarayan – van Duuren
Van Bronkhorstvliet 30
2992 WJ
Barendrecht
06-36308799
shelley_rvd@hotmail.com
www.byshelley.nl
KvK nr. 24464441
1. Welke gegevens verwerkt By Shelley
1.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a)
Voor- en achternaam
b) Geboortedatum
c) Adresgegevens
d) Telefoonnummer &  e-mailadres
e) Aandoeningen, allergieën en medicatie
f) Beroep of hobby’s
g) Voor en na foto’s
1.2 By Shelley verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)
Uw gegevens worden gebruikt voor contact over afspraken en evt. annuleringen.
b) Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van facturen, betaalverzoeken en informatie over activiteiten en diensten van By Shelley.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om zo de juiste behandeling te bepalen.
d) Zodra u afrekent worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken.  Het is belastingtechnisch verplicht om de agenda en het financiële plaatje zoals betalingen van iedere behandeling en aankoop zeven jaar te bewaren.
e) Voor en na foto’s van nagels kunnen worden gepubliceerd op social media of worden gebruikt om aan derden advies te vragen over een verdere behandeling. By Shelley vraagt dan uw mondelinge toestemming om de foto’s te gebruiken op bijv. website, social media of voor reclamedoeleinden.
In geval van personen die jonger zijn dan 18 jaar is naast mondelinge tevens schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk. Op personen jonger dat 16 jaar wordt geen kunst product op de nagels geplaatst.
2. Bewaartermijnen
By Shelley verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Na dat verzoek worden uw gegevens verwijderd binnen een kalendermaand.
3. Delen van persoonsgegevens met derden
3.1
By Shelley verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
3.2 Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden mits u daar toestemming voor geeft.
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
4.1
U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen bij de eigenaresse van By Shelley,  Shelley van Duuren. By Shelley zal uw verzoek binnen een maand na ontvangst verwerken.
4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, kunt u eveneens contact opnemen met Shelley van Duuren, eigenaresse van By Shelley.
4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop By Shelley uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoons gegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen schriftelijk worden gericht aan Shelley van Duuren, eigenaresse van By Shelley via shelley_rvd@hotmail.com
5. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. U wordt geadviseerd regelmatig de privacyverklaring te bekijken. Als er wijzigingen worden aangebracht dan kunt u dat terug vinden op de website www.byshelley.nl. Ook zal dit mondeling aan u bekend worden gemaakt in de salon.