Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Shelley en de cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Inspanningen
By Shelley zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
By Shelley zal de cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag (24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan By Shelley melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag By Shelley het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag By Shelley de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
By Shelley moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag (24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.
4. Betaling
By Shelley vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of social media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient de betaling van de behandeling en eventuele producten direct na afloop van de behandeling contant of via bank betaalverzoek te voldoen. Uitsluitend na overleg met By Shelley is betaling in termijnen mogelijk. Bij het niet tijdig verzetten of afzeggen van een afspraak of bij het niet komen opdagen op de afspraak wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Afspraken dienen minimaal 24 uur vooraf verzet te worden.
5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet de nagelsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan By Shelley aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
By Shelley neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een word of excel bestand en/of op een klantenkaart. By Shelley behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. By Shelley zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de cliënt te hebben gevraagd.
6. Geheimhouding
By Shelley is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt tijdens de behandeling heeft meegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als de cliënt dit heeft meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien By Shelley, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
By Shelley is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
By Shelley is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.
8. Garantie
By Shelley geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en 2weken (14dagen) de producten.
Deze garantie vervalt indien de cliënt:
• De kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
• Zonder handschoenen met agressieve chemicaliën en/of sterkt ontvettende schoonmaak producten heeft gewerkt.  Zoals o.a. dasty, ajax, allesreiniger, bleek, aceton.
• De kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk afgebroken en/of gebruikt heeft als gereedschap.
• Andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
• Het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Leeftijd
In geval van personen die jonger zijn dan 18 jaar is naast mondelinge tevens schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk. Zonder deze toestemming kan By Shelley de behandeling weigeren. Voor persoenen die jonger zijn dat 16 jaar is een behandeling met kunst product niet mogelijk.
10. Beschadiging & Diefstal
By Shelley heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. By Shelley meldt diefstal altijd bij de politie.
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van By Shelley. By Shelley moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal By Shelley de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
12. Nail Art
Indien By Shelley een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp of als de klant een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij By Shelley. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan By Shelley. By Shelley mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de nagelsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft By Shelley het recht de behandeling per direct te beëindigen en de cliënt de toegang tot de nagelsalon te weigeren onder opgaaf van redenen.
14. Recht
Op elke overeenkomst tussen By Shelley en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing